Kommunikation

Kommunikation betyder “at dele med andre”.

Kommunikation er et af menneskets basale behov.

Menneskets personlighed udvikles gennem kommunikation. Derfor er det så vigtigt, at den enkelte indgår i et kommunikativt fællesskab.

På Vestermarkskolen er det helt afgørende, at undervisningen tager afsæt i den enkelte elevs forudsætninger og måder at kommunikere på.  Den enkelte elev skal føle sig værdsat og opleve at have indflydelse på sit liv. Kommunikationsundervisningen er derfor en integreret del af hele skolens virksomhed.

Vestermarkskolen tilbyder således en bred vifte af kommunikationsundervisning. Undervisningen strækker sig fra det helt grundlæggende, hvor man deler følelser og oplevelser over udpegning, Tegn til Tale, læsning af billeder og signalord til tale, læsning, og skrivning.  I kommunikationsundervisningen indgår diverse teknologiske hjælpemidler talemaskiner, iPads, computerprogrammer, TV osv.

For at kommunikationen kan blive respektfuld og meningsfuld, tilstræber vi, at skolens liv er præget af gensidig tillid og anerkendelse, så at der skabes et samspil mellem eleven og den voksne. Dette er en forudsætning for, at kommunikationen kan lykkes og opleves positivt.

 

Kommunikation i M afdelingen:
Kommunikation med elever med multiple handicaps uden talesprog eller minimal talesprog kræver en alternativ og kreativ tankegang samt en stor lyst til at kommunikere på en anderledes måde. Den Alternative og Supplerende Kommunikation (ASK) lægger vægt på de mange udtryksmåder, man kan kommunikere på, hvis talen ikke er tilstrækkelig.
Her er det ofte op til de voksne at reagere, vise interesse, tage del i og snakke på elevernes præmisser. Det er ikke så meget spørgsmålet om hvad, man snakker sammen om, som det at man er sammen. At vi oplever hinanden og viser glæden ved at være sammen. Der er vigtig at vores elever møder en at være sammen med, en at dele og føle med. Det er vores interesse og nærvær der giver eleverne de bedste muligheder for at finde ind til det liv de har i sig og give dem mulighed for at udfolde det. Give dem plads og lyst til komme til orde og derved kommunikere med verden omkring dem.
At kommunikere med omgivelserne kan kræve at eleven gør brug af Alternativ kommunikation hjælpemidler så som PODD kommunikationsbøger, øjenstyring, computere, talemaskiner og I-pads programmer. Disse bruges og udarbejdes efter behov og tilpasses individuelt til den enkelte elev.

De forskellige former for ASK  kan evt beskrives enkeltvis.
- PODD bog
- PSAS
-Boardmakerbilleder
-Tobii
-Go talk now
osv…

 

Tegn til tale

1.Eleven oplever en sprogsucces. 

2.Eleven oplever hurtigere at være i stand til at kommunikere.

3.Alle sender nonverbale signaler, og hjemmelavede tegn har altid fuld værdi. 

4.Vort sprogniveau bliver bedre, idet TTT betyder, at vi sætter tegn til de vigtigste af de ord, vi siger. Med tegn understreger vi kernen i informationen, og dette er en stor fordel for eleven. 

5.Vi får lettere ved at opbygge et positivt kommunikationsmiljø. I stedet for at skulle høre om en lyd udvikler sig, kan vi nu se, at eleven laver eller forsøger at lave tegn. Det bliver derfor naturligt at give ægte ros for elevens præstation. 

6.Det er motorisk lettere at ”artikulere” tegn end at artikulere tale. Når eleverne laver tegn, bruger de armenes, hændernes og fingrenes muskler, hvilket er lettere end at bruge de muskler, som taleapparatet er afhængig af, og disse muskler er også lettere at udvikle, da de er synlige og håndgribelige. 

7.Ved at anvende TTT visualiserer vi meget tydeligt, det vi siger. Dermed får barnet mulighed for i højere grad at udnytte, at dets vigtigste perceptionsområde er det visuelle. 

8.Ved brug af TTT opnår vi at gøre kommunikationen mindre abstrakt. Talesproget er fuldstændig ulogisk, hvorimod tegnene i mange tilfælde er illustrative. Vore meddelelser bliver mere konkrete, og selv om børnene også skal udvikle deres forestillingsevne, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i noget konkret.

 

Tegn til tale er en vigtig og meget stor del af mange af Vestermarkskolens elevers hverdag. Vi fremstiller en stor del af undervisningsmaterialerne selv eller i samspil med eleverne. (se under naturfag).

Vi benytter materialer fra Aalborg skolen samt Rosenvænget skolen i Viborg, der bl.a. indeholder filmklip delt op i emner med dagligdagsord.

Vi har introduceret materialer fra Center for tegnsprog og tegnstøttet kommunikation, hvor vi bl.a. arbejder med musik med tegn til samt billedlotteri.

Eleverne deltager i Tegn til tale som skemafag ved skolens undervisere i faget.

 

Dansk

Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre.

Eleverne skal opnå udtryksglæde og øge deres indlevelse og indsigt i den verden, der omgiver dem.

Alle de grundlæggende færdigheder og kundskaber i faget dansk angår elevernes personlige, sociale og kulturelle liv.

Færdighederne og kundskaberne udgør derfor en helhed og skal så vidt muligt udvikles som en helhed igennem hele skoleforløbet, såvel i den faglige som i den tværfaglige undervisning.

Danskundervisningens grundlæggende færdigheder er: at se, lytte, tale og skrive.

Elevernes færdigheder i at bruge sproget bevidst og varieret udvikles, og der arbejdes med at øge elevernes ordforråd og begrebsverden.

Eleverne udvikler deres færdigheder i at give udtryk for fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen.

Der arbejdes med elevernes færdigheder i at anvende talesprogets udtryksmidler og lytte aktivt både i samtale, ved fortælling og ved længere mundtlig fremstilling.

Med udgangspunkt i egne erfaringer skal eleverne blive fortrolige med at anvende informationsteknologiske redskaber, der kan benyttes i skrive- og kommunikations-processen.

Der arbejdes med elevernes færdigheder i stavning og håndskrivning.