PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal: X

Privat:

Regional:

 

Vestermarkskolen

Vesterboulevard 17

9600 Aars

99669900

 

www.vestermarkskolen.dk

Anders Skinnerup

Anna Marie Kortegaard Sauer, SFO-Leder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionstype/
foranstaltning

Antal børn/unge /voksne

Aldersgruppe

Antal stuer / afdelinger

Åbningstid

 

47 elever og 20 ansatte i SFO. Skolen rummer 64 elever og 40 ansatte

Alder: 6-18 år

SFO er opdelt i 3 huse og rummer 4 afdelinger

6.30-16.30

 

 

 

 

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

 

Folkeskoleloven § 20 stk. 2

Serviceloven § 3 stk. 4

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

 

Vestermarkskolen er en skole for elever med generelle læringsvanskeligheder, hvor elevgruppen spænder vidt fra bogligt og socialt svage elever til multihandicappede.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

 

På Vestermarkskolen arbejdes der ud fra vores værdigrundlag. Se denne på hjemmesiden. Anerkendelse, medbestemmelse, respekt og tryghed for den enkelte, omsorg og empati er vigtige pejlemærker for den daglige pædagogik, og er inkluderet i vor omgang med børn, forældre og i personalesamarbejdet. Begreber som har været gældende for skolens arbejde i flere år, og som til stadighed er emner for intern debat og nytænkning, også afspejlet i skolens kursusvirksomhed. Sammenfattende betyder det at eleverne på Vestermarkskolen får gode muligheder for udvikling i forhold til livsduelighed og mestring af eget liv.

 

 

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

 

Skoleleder, Viceskoleleder, pædagoger, lærere, fysioterapeuter, ergoterapeut,  musikterapeut, pædagogmedhjælpere.

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

 

Fys/ergoterapeuter, psykologer, talekonsulenter, sagsbehandlere i den kommunale forvaltning, psykiatrien og neuropædiatrisk team.

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

 

Der vil blive tale om, i begrænset omfang, aftenmøder.

Den studerende må påregne timer både i skole og SFO.

Endvidere er det vigtigt at den studerende er bevidst om, at arbejdet med langt størstedelen af Vestermarkskolens elever kræver, at man kan indgå i forhold til den personlige hygiejne omkring eleverne. Desuden kræver det psykisk og fysisk robusthed at omgås eleverne. Reaktionsmønstrene kan være uforudsigelige og for nogle elevers vedkommende  udafreagerende.

 

 

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

 

Der vil ikke forekomme alene arbejde.

 

Øvrige oplysninger

SFO arbejder i 3 huse, der rummer 4 afdelinger. Lederteamet består af Skoleleder, Viceskoleleder og SFO-Leder. I SFO er der derforuden 3 koordinatorer, 10 pædagoger og 6 pædagogmedhjælpere ansat i SFO.

Arbejdstiden ligger i tidsrummet 6.30-16.30. Ferie og frihed aftales med SFO-Leder. Der skal påregnes formiddags og aftenmøder.

 


 

 

Uddannelsesplan for praktikperioderne, Social- og specialpædagogik

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed)

                                                                                    Primær:                        Sekundær:

  •  

 

 

Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                

 

 

x

 

 

 

 
  • Skole- og fritidspædagogik                                                                                                

 

x

 

 

 

 
  • Social- og specialpædagogik                                                                   

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

 

x

                                                     

 

 

x

1) Kreative udtryksformer.

 

 

x

2) Natur og udeliv.

 

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

 

x

x

4) Medier og digital kultur.

 

 

x

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

 

 

x

6) Social innovation og entreprenørskab.

 

7) Kulturmøde og interkulturalitet.


 

 

 

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål,

Social- og specialpædagogik, 2. praktikperiode

Relation og kommunikation

Praktikken retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

  1. Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- og færdighedsmålet?

 

  1. Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes læring?

kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samtale,

kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner,

a)Den studerende vil opnå kendskab til kommunikation via Tegn Til Tale og brugen af boardmaker billeder. Da dette er en forudsætning for kommunikation og realtionsdannelsen til nogle af vores elever.

Endvidere er det vigtigt at være tydelig både i sin verbale og nonverbale kommunikation overfor eleverne. I vejledningstimerne vil den studerende få lejlighed til at drøfte observationer og sammen med vejleder fordybe sig i refleksion og selvrefleksion.

 

 

b)Den studerende vil i det daglige have en tæt kontakt, primært, til eleverne i den gruppe han/hun er tilknyttet. Gennem daglige gøremål, positiv dialog med eleverne og pædagogiske aktiviteter vil den studerende få mulighed for at opnå relationsdannelse. Herunder forudsættes det, at den studerende læser handleplaner og viser interesse for elevernes forskelligheder. Praktikvejleder støtter op om dette og vejleder den studerende når det gælder at skabe sig et overblik over de problemstillinger der er til stede i den pågældende elevgruppe.

Den studerende vil overvære minimum en skole/hjem samtale. Derudover deltages der i den daglige dialog med forældre ved afhentning, samt med skolen i forbindelse med overlevering til SFO. Forinden kan der på vejledningstimerne være drøftet specielle forhold vedr. eleverne,, således at vi sikrer at det etiske aspekt er forstået og overholdt.

 

professionsetik og pædagogiske værdier,

 

analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber,

a)Den studerende vil sammen med praktikvejlederen tilrettelægge forløb/aktiviteter, hvor der vil blive lejlighed til at afprøve personlige kompetencer i forhold til udvikling-relation-samspil-etik-konfliktstof. Der vil være mulighed for at udveksle observationer, refleksioner og tanker i et godt og trygt arbejdsmiljø.

I vejledningstimerne vil der blive arbejdet med at få skabt overblik over den studerendes mål og metoder i den daglige funktion, ligesom der i en dialog vil blive udvekslet observationer og erfaringer fra dagligdagen.

Der vil desuden blive tale om direkte undervisning i forhold vi anser for væsentlige for at arbejde på specialinstitution.

Vi forventer at den studerende i den daglige omgang med elever og kollegaer udviser nærvær og empati. Det er vigtigt at den studerende ligeledes øver sig i at indgå i tillidsfulde relationer. Det forventes også at den studerende er aktiv og opsøgende når det gælder at erhverve sig viden og har lyst til at dele tanker og refleksioner med kollegaer og andre samarbejdspartnere, også i forbindelse med SFO-mødevirksomhed. Der vil sandsynligvis forekomme særligt tilrettelagte forløb med TTT-kommunikation, brug af board-maker og social stories. Den studerende vil blive introduceret til Vestermarkskolens kultur og politikker.

Personalet på Vestermarkskolen har en anerkendende tilgang til eleverne, der bygger på faglig viden og forståelse for de samspilsrelationer de indgår i. Vi møder eleverne og familierne fordomsfrit og respektfuldt. Vort samarbejde med forældre og pårørende er baseret på tæt dialog i en forståelsesramme, der siger at forældrene er eksperter på lige netop deres barn.

Vi tilstræber at have et miljø, hvor der er trygt og godt at være. Det må også gerne være sjovt, i og med at det er børn og unge vi arbejder med. Det er vigtigt med en vis portion humoristisk sans som kan stimulere til aktivitet og nysgerrighed.

Vi arbejder med børn/unge, der i visse situationer har problemer med empatisk adfærd. De kan være udad reagerende og derfor er begrebet konflikthåndtering en del af de redskaber der er nødvendige i omgangen med dem.

Den studerende vil aldrig opleve sig alene i tilspidsede situationer. Vi er meget opmærksomme på at foregribe at problemerne opstår, og vi har god erfaring med afledningsmanøvrer, som børnene reagerer positivt på. Når en fysisk konflikt er uundgåelig har vi beskrevne handleværktøjer i form af vedtagne politikker for magtanvendelse. Den studerende vil blive taget med i analyse og refleksion såfremt det gælder en elev den studerende har kendskab til. Det etiske aspekt er en stor del af drøftelsen, ligesom pædagogiske handleværktøjer diskuteres og vurderes.

Den studerende forventes at være aktiv på en inspirerende og venlig måde, der bidrager til en god stemning i huset, det være sig både i forhold til børn og kollegaer. Det er vigtigt at være tydelig og empatisk i relationen.

Sammenfattende kan siges at den studerende med støtte og vejledning tager initiativ til pædagogiske forløb: Planlægning, udførelse, refleksion,problemanalyse, overvejelse over midler og metode for planlagt aktivitet.

Den studerende må være særligt opmærksom på at det kræver en særlig indlevelsesevne at skabe kontakt til børn med opmærksomhedsforstyrrelser.Selve kommunikationen med eleverne er en udfordring i sig selv.

På det praktiske plan deltager den studerende i situationer der fordrer forståelse for etik og omsorg, nemlig når det gælder den personlige hygiejne hos barnet/den unge. Igen en udfordring for den studerende der udvikles under støtte og vejledning fra kollegaer.

Desuden vejledes der i brug af tekniske hjælpemidler, ligesom det er muligt at følge fysioterapeuters og ergoterapeuters arbejde på tæt hold.

Derudover har vi en politik der siger at vi alle bidrager til at holde en god orden i de afdelinger man måtte arbejde i.

     

 

 

 

 

konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd,

vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder

Eleverne på Vestermarkskolen er på mange måder både forudsigelige og det modsatte når det gælder adfærd. Det handler om at kunne ”læse” eleven og handle ud fra en tæt relation. Ofte er det kun det personale der har den tætteste relation til barnet der kan håndtere konfliktstof. Dette er et vilkår for alle ansatte.

Gennem vejledning og team-samarbejde drøfter og reflekterer den studerende sammen med det faste personale konkret konfliktstof, foregriben af konflikter, politikker for magtanvendelse og brug af skemaer til beskrivelse og dokumentation. Desuden er det relevant for den studerende at blive bekendt med supervision og efterbearbejdelse.

Vi henviser til Vesthimmerlands kommunes politik for voldsforebyggelse.

 

bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning i den socialpædagogiske praksis og

tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv og

  1. I SFO lægger vi bl.a. vægt på at give eleverne oplevelser indenfor musiske, kreative og æstetiske områder. Den studerende vil være aktivt deltagende i forhold til disse aktiviteter. Vi giver plads til at den studerende kan fordybe sig i et pædagogisk forløb i samråd med sin praktikvejleder. Flg. faser skal være indeholdt: Planlægningsfase,formidling af projektet (typisk vil dette foregå på et personalemøde), udførelse, dokumentation og evaluering. Brug af didaktisk model kan være op til den studerende.

 

  1. Vejleder vil være en støtte i forløbet og i vejledningstimerne vil alle aspekter i projektforløbet blive drøftet. Vejleder kan medvirke til at afklare den studerendes relation til elevgruppen. Relation er forudsætning for en vellykket proces.

 

 

hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv.

 

vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring.

På Vestermarkskolen findes et stort udvalg indenfor hjælpemidler. Alt fra håndtering af lifte, kørestole, walker, rollatore, forskellige former for ben skinner og korsetter.

I forhold til det kommunikative er både skole og SFO i konstant udvikling når det gælder brugen af iPads og Podd. bøger. 

Den studerende vil på baggrund af det tværfaglige samarbejde deltage i brugen af og undervisning i ovenstående.

En stor del af pædagogens arbejde består i at motivere barnet til at gøre brug af sine hjælpemidler, det gælder på alle plan. Pædagogen arbejder her typisk i 1-1 kontakt, hvilket styrker forholdet voksen-barn imellem, og hermed skabes en tættere relation.

Angivelse af relevant litteratur:

Vi vil anvise litteratur undervejs, henvise til vores bibliotek, vejlede om relevante artikler og give mulighed for at den studerende kan deltage i interne kursusforløb. Desuden er vidensdeling anvendt i det daglige samarbejde.

 

 

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål,

 

Social- og specialpædagogik, 3. praktikperiode

 

 

 

Samarbejde og udvikling

 

Praktikken retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

 

 

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

 

  1. Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- og færdighedsmålet?

 

  1. Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes læring?

 

 

institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser,

 

 

agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer,

 

Børnene og deres familier har kontaktpersoner tilknyttet, der er ansvarlige for opfølgning af barnet i alle forhold, udviklingsmæssigt som trivselsmæssigt.

Det er også kontaktpersonerne, der yder vejledning til barnets forældre/pleje- og aflastningsfamilier. Der tilrettelægges relevante møder, netværksmøder, konsultative møder, supervision, i samarbejde med ledelsen. Den studerende indføres i disse arbejdsgange og kan være deltager på aftalte møder.

 

Samfundets spilleregler danner grundlaget for de normer vi ønsker at give til børnene.

Det er vigtigt at give dem de redskaber der skal til for at kunne indgå i sociale sammenhænge. Eksempelvis kan der gøres brug af social stories til at visualisere konkrete situationer. Den studerende vil i disse tilfælde blive undervist i teoretisk og praktisk metode.

Vi erkender det faktum at barnet kan føle sig i en særlig situation ved at være tilknyttet en specialskole. Nogle af skolens elever har prøvet kræfter med den almindelige folkeskoles specialklasser, hvor de ofte har lidt nederlag på det personlige område.

 

Vi lægger vægt på at være en institution, der åbner sig mod omverdenen, og har i den forbindelse kontakt til flere af byens idrætsforeninger med stor succes. Dette i tæt kontakt med Dansk Handicap Idræt-skolesport- Leg-Liv og Læring. Den studerende vil få mulighed for at være deltagende indenfor sport, ude liv, leg, musik og bevægelse.

Igen aktiviteter der analyseres, vurderes og tilrettelægges i tæt samarbejde med relevante kollegaer og naturligvis støttet op på vejledningstimer af praktikvejleder.

 

 

 

forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder,

 

 

foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet,

 

Skolens øverste ledelse arbejder tæt sammen med lærere, pædagoger og øvrige samarbejdspartnere med fokus på at løse opgaverne omkring elever og familier bedst muligt. Dertil kommer en velfungerende administration og teknisk afdeling.

På Vestermarkskolen arbejder vi i selvstyrende teams og ud fra et fælles værdigrundlag. Overordnet er vores pædagogiske grundlag ens, men med baggrund i elevernes meget forskelligartede problematikker tages der individuelle hensyn.

 

Den studerende følger primært praktikansvarlig indenfor åbningstiden 6.30-16.30. Den studerende har også timer i skoledelen, ligesom det kan forekomme at deltage på fuld tid i skolens emneuge, der afsluttes med en stor skolefest.

Det er vigtigt at den studerende ser SFO som en helhed og derfor planlægges der med en rokering til andre afdelinger i kortere forløb.

Den studerende deltager i tilrettelagte ture ud i naturen, møder i fornuftigt tøj og fodtøj og er indstillet på at være udendørs. De studerende kører ikke skolens busser.

 

tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde,

 

 

indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/ eller problemstillinger,

 

 

Den studerende vil være tilknyttet både skole og SFO, og indgår således i et dagligt professionelt samarbejde med flere faggrupper. Det at være tilknyttet både skole og SFO, giver den studerende et godt indblik i hvorledes det giver mening at en institution som Vestermarkskolen opretholder både et undervisningstilbud og et fritidstilbud. Elevegruppen kræver tydelighed i alle forhold, og netop denne skelnen giver eleverne ro og overblik.

Den studerende har sin primære funktion i SFO, og udviklingsarbejder har sin baggrund her i tæt samarbejde med praktikvejleder. Det er muligt for den studerende efter aftale at trække på andre professionelle kræfter.

 

 

 

 

 

opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende,

 

 

 

redegøre for egen faglighed,  opgaver og ansvar i et mangefacetteret samarbejde

 

 

Vi lægger vægt på at give den studerende mulighed for at øve sig i at fremlægge refleksioner, beskrivelse af aktiviteter, pædagogiske analyser, beskrivelse af kompetencemål, faglige/personlige interesser. Dette vil typisk finde sted på personalemøde for alle ansatte i SFO og

På team-møder for afdelingens personale.

 

 

 

forandringsprocesser og innovation

 

deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

 

 

På Vestermarkskolen er der et stort fokus på den enkelte elev på baggrund af de mange forskellige problemstillinger der er repræsenteret. Sammen med praktikvejleder vil den studerende få mulighed for at arbejde med aktiviteter både i forhold til den enkelte elev men vil også kunne arbejde med projekter der omfatter hele elevgruppen.

Den studerende vil opleve at igangsættelse af projekter sker på baggrund af overvejelser over udbytte for eleven og en evalueringsmodel der hjælper med til at tydeliggøre elevens behov. Vi arbejder aktivt med dokumentation.

 

 

 

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

 

 

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og

 

 

Vi arbejder med stor bevidsthed, når det gælder dokumentation og evaluering. SMTTE-modellen er den foretrukne didaktiske model.

Den studerende vil få mulighed for, i aktuelle procesforløb, at gøre brug af didaktiske modeller. Både egne evalueringsmodeller, samt indblik i den vi bruger her på stedet.

 

førstehjælp.

 

udføre grundlæggende førstehjælp

 

Vestermarkskolens personale er til stadighed opdateret på førstehjælp. Alle medarbejdere skal have gennemført et 12 timers kursus som senere følges op af supplerende 3 timers kurser. Finder et sådant sted i praktikperioden, tilbydes den studerende at deltage.

 

Angivelse af relevant litteratur:

 

Vi vil anvise litteratur undervejs, henvise til vores bibliotek, vejlede om relevante artikler og give mulighed for at den studerende kan deltage i interne kursusforløb. Desuden er vidensdeling anvendt i det daglige samarbejde.