PRAKTIKBESKRIVELSE – 1. PRAKTIKPERIODE

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal: X

Privat:

Regional:

 

Vestermarkskolen

Vesterboulevard 17

9600 Aars

99669900

 

www.vestermarkskolen.dk

Anders Skinnerup

Anna Marie Kortegaard Sauer, SFO-Leder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionstype/
foranstaltning

Antal børn/unge /voksne

Aldersgruppe

Antal stuer / afdelinger

Åbningstid

 

 

47 elever og 20 ansatte i SFO. Skolen rummer 64 elever og 40 ansatte

Alder: 6-18 år

SFO er opdelt i 3 huse og rummer 4 afdelinger

6.30-16.30

 

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

 

Folkeskoleloven § 20 stk. 2 kap. 3

Serviceloven  § 19 kap. 6

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

Vestermarkskolen er en skole for elever med generelle læringsvanskeligheder, hvor elevgruppen spænder vidt fra bogligt og socialt svage elever til multihandicappede.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

 

På Vestermarkskolen arbejdes der ud fra vores værdigrundlag. Se denne på hjemmesiden. Anerkendelse, medbestemmelse, respekt og tryghed for den enkelte, omsorg og empati er vigtige pejlemærker for den daglige pædagogik, og er inkluderet i vor omgang med børn, forældre og i personalesamarbejdet. Begreber som har været gældende for skolens arbejde i flere år, og som til stadighed er emner for intern debat og nytænkning, også afspejlet i skolens kursusvirksomhed. Sammenfattende betyder det at eleverne på Vestermarkskolen får gode muligheder for udvikling i forhold til livsduelighed og mestring af eget liv.

 

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

 

Skoleleder, Viceskoleleder, pædagoger, lærere, fysioterapeut, musikterapeut, pædagogmedhjælpere.

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

 

Fys/ergoterapeuter, psykologer, talekonsulenter, sagsbehandlere i forvaltningen, psykiatrien og neuropædiatrisk team.

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

 

Der vil blive tale om, i begrænset omfang, aftenmøder.

Den studerende må påregne timer både i skole og SFO.

Endvidere er det vigtigt at den studerende er bevidst om, at arbejdet med langt størstedelen af Vestermarkskolens elever kræver, at man kan indgå i forhold til den personlige hygiejne omkring eleverne. Desuden kræver det psykisk og fysisk robusthed at omgås eleverne. Reaktionsmønstrene kan være uforudsigelige og for nogle elevers vedkommende  udafreagerende.

 

 

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

 

Der vil ikke forekomme alene arbejde.

 

Øvrige oplysninger

 

SFO arbejder i 3 huse, der rummer 4 afdelinger. Lederteamet består af Skole-Leder, Viceskole-Leder, SFO-Leder. I SFO er derforuden 3 koordinatorer, 10 pædagoger og 6 pædagogmedhjælpere ansat.

Arbejdstiden ligger i tidsrummet 6.30-16.30. Ferie og frihed aftales med SFO-Leder. Der skal påregnes formiddags og aftenmøder.

 


 

 

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed)

 

 

                                                                                     Primær:                         Sekundær:

 

  •  

 

Dagtilbudspædagogik                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 
  • Skole- og fritidspædagogik                                                                                               

 

 

 

 

 
  • Social- og specialpædagogik                                                                  

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

 

 

                                                    

 

 

 

1) Kreative udtryksformer.

 

 

 

2) Natur og udeliv.

 

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

 

 

 

4) Medier og digital kultur.

 

 

 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

 

 

 

6) Social innovation og entreprenørskab.

 

7) Kulturmøde og interkulturalitet.


 

 

 

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål for 1. praktikperiode.

Pædagogens praksis.

Praktikken retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

  1. Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- og færdighedsmålet?
  2. Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes læring?

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

a)Den studerende vil blive tilknyttet en afdeling som vil danne base for den studerende under praktikforløbet. Herudover vil der være mulighed for at indgå i det tværfaglige samarbejde i form af aktiviteter og øvrige arrangementer. Den studerende vil blive undervist i de mange forskellige handicap-typer der er repræsenteret her på skolen, ligesom Tegn Til Tale vil indgå som et element i den daglige kommunikation med eleverne.

b) Den studerende forventes at gøre en solid indsats i forhold til at skabe relation til afdelingens elever. Praktikvejleder støtter op om dette og vejleder den studerende når det gælder at skabe sig et overblik over de problemstillinger der er til stede i den pågældende elevgruppe. I vejledningstimerne vil den studerende få lejlighed til at drøfte observationer og sammen med vejleder fordybe sig i refleksion og selvrefleksion.

På Vestermarkskolen har vi modtaget studerende gennem flere år, og personalet er velvillig stemt og bidrager gerne til den studerendes læring med gode drøftelser og diskussioner. Den studerende har sit eget faste punkt på vore personalemøder, hvilket også giver god træning i at fremlægge problemstillinger til drøftelse i en større sammenhæng.

I et vist omfang vil den studerende sammen med sin praktikvejleder få mulighed for at deltage i tværfaglige møder samt møder der involverer forældre og deres samarbejdspartnere. Dette altid på baggrund af indgåede aftaler med forældre.

 

 

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

a)Den studerende har mulighed for at øve sig i at tilrettelægge en pædagogisk aktivitet i den gruppe de er tilknyttet. Helt konkret giver det den studerende kendskab til og viden om enkelt elever, ikke blot  deres muligheder men også deres begrænsninger qua deres handicaps. Under vejledning fra praktikvejleder og teamet i øvrigt har den studerende rig lejlighed til at øve sig i den pædagogiske praksis. Der kan ex. være tale om pædagogiske forløb eller enkeltstående aktiviteter som den studerende har ønske om at tilrettelægge.

 

 

 

b) Skolen har sit eget meget veludstyrede bibliotek, hvorfra der kan lånes vedkommende og aktuel litteratur. Desuden har vi på skolen en omfattende kursus og uddannelseskultur der gør, at det altid er muligt at få del i den nyeste viden og forskning indenfor specialområdet.

Der arbejdes ud fra individuelle elevbeskrivelser. Elevernes meget forskellige handicaps betyder at der skal tages mange specielle hensyn og arbejdet med eleven er tilrettelagt på baggrund af et tæt samarbejde med forældrene og tværfaglige teams. Praktikvejleder vil gennemgå udvalgte elevers handleplaner og sammen med den studerende dykke ned i analyse og anvendt metode. Den studerende vil således både opnå et solidt kendskab til udvalgte elever og se det pædagogiske arbejde med eleven i en større sammenhæng. Efter aftale har den studerende mulighed for at afprøve pædagogiske nye tiltag, udviklingsarbejde omkring eleven, og alt sammen vil det foregå på en tryg måde for alle involverede parter.

 

 

 

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og

dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og

a) Både i skole og SFO arbejder vi ud fra klare og tydelige målsætninger. Hvert år udformer vi nye indsatsområder, der beskriver hvor vægten er lagt aktivitetsmæssigt for det kommende skoleår. Denne evalueres ved skoleårets afslutning, og der reflekteres over om målet er nået. Smtte-modellen er anvendt hertil som analyse og evalueringsredskab.

 Den studerende vil få kendskab til, hvorledes der arbejdes med ovenstående og samtidig få mulighed for at reflektere over egen praksis set i forhold til de målsætninger der er for skole og SFO.

b)I vejledningstimerne vil den studerende blive præsenteret for arbejdet med didaktiske modeller. Den studerende vil her få indflydelse på hvilken model der skal arbejdes ud fra i forhold til praktisk udførelse af den pædagogiske aktivitet.

 

 

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

a)Vi har både i skole og SFO et stort fokus på at bidrage til at eleverne får kendskab til gode og sunde vaner. Det gælder både motion og kost. Eleverne undervises i hjemkundskab i skolen og deltager i indkøb og opnår herved både kendskab til hvad der er sundt at spise, ligesom der tales priser og økonomi i forbindelse med indkøb.

SFO`s  kostpolitik beror på vejledning fra den overordnede kostpolitik i Vesthimmerlands kommune og et særligt tilrettelagt vejledningsforløb ved diætist og eleverne er deltagere i både tilrettelæggelse og indkøb. Den studerende deltager på lige fod med det øvrige personale heri.

b)Når det gælder motion, krop, bevægelse, musikudfoldelse, indgår disse elementer i langt de fleste af de aktiviteter SFO arrangerer.

Den studerende vil få kendskab til både det sundhedsmæssige og dannelsesmæssige i forhold til ovenstående. Den studerende vil indgå i alle aspekter omkring eleverne, herunder også hvad angår den personlige hygiejne. Herunder vil det være relevant at drøfte etiske spørgsmål.

 

 

 

 

 

Angivelse af relevant litteratur:

 

Vi vil anvise litteratur undervejs, herunder relevante artikler og nyere litt. Men en god bog at orientere sig i er stadig ” Børn der er anderledes ” af blandt andre Anegen Trillingsgaard.