PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

 

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

 

 

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:

 

Vestermarkskolen SFO

Vestre Boulevard 17

9600 Aars

 

99669900 / 99669903

[email protected]

www.vestermarkskolen.dk

 

Anders Skinnerup

 

Anna Marie K. Sauer

x

 

Institutionstype/
foranstaltning

Antal børn/unge /voksne

Aldersgruppe

Antal stuer / afdelinger

 

Åbningstid

Special SFO

 

35 elever (27 drenge og 8 piger)

6 – 18 år

4 SFO-grupper

6.30 – 8.05 samt 13.00 – 16.30

Institutionens formål 

jf. lovgrundlag.

Folkeskoleloven § 20 stk. 2

Serviceloven § 3 stk. 4

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

Vestermarkskolen er en skole for elever med svære generelle læringsvanskeligheder, hvor elevgruppen spænder vidt fra bogligt og socialt svage elever til elever med multible funktionsnedsættelser.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

På Vestermarkskolen arbejdes der ud fra vores værdigrundlag. Se denne på Hjemmesiden.

Anerkendelse, medbestemmelse, respekt og tryghed for den enkelte, omsorg og empati er vigtige pejlemærker for den daglige pædagogik, og er inkluderet i vor omgang med børn, forældre og i personalesamarbejdet. Begreber som har været gældende for skolens arbejde i flere år, og som til stadighed er udsat for debat og nytænkning, også afspejlet i skolens kursusvirksomhed. Herved fremmes udvikling af den enkeltes kompetencer i forhold til livsduelighed og mestring af eget liv for børnenes vedkommende.

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

12 medarbejdere

1 leder, 6 pædagoger, 2 pædagogiske assistenter, 2 pædagogmedhjælper, 1 studerende

I perioder 3 studerende

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

Intern: På Vestermarkskolen arbejdes tværfagligt generelt og i teams.

De fleste møder afholdes indenfor åbningstiden, men aftenmøder kan forekomme.

Der afholdes to årlige personalearrangementer, som man har mulighed for at deltage i.

 

Ekstern: Vi samarbejder med fys/ergoterapeuter, psykologer, talepædagog, sagsbehandlere i forvaltningen, psykiatrien og Neuropædiatrisk team.

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

SFO-Leder og praktikvejlederteamet træffer beslutning om i hvilken SFO gruppe den studerende skal tilknyttes.

        

Inden opstart forventes det, at den studerende har læst Vestermarkskolens hjemmeside, herunder værdigrundlaget.  

Arbejdstiden tilrettelægges i tidsrummet 6.30-16.30.  Timerne ligger både i skole og SFO.

Der må påregnes aftenmøder.

Ferie og anden form for frihed aftales med SFO-Leder og praktikvejleder.

Vi sikrer et trygt og godt studiemiljø med fastlagte vejledningstimer, som planlægges i samarbejde med praktikvejleder.

 

Endvidere er det vigtigt, at den studerende er bevidst om, at arbejde med langt størstedelen af Vestermarkskolens elever kræver, at man skal indgå i forhold til den personlige hygiejne omkring eleverne. Desuden kræver det psykisk og fysisk robusthed at omgås eleverne. Reaktionsmønstrene kan være uforudsigelige og for nogle elevers vedkommende udad reagerende.

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

Der forekommer ikke alene arbejde.

Den studerende indgår en samarbejdsaftale med Vesthimmerlands kommune. På mange måder, opfattes den studerende på lige fod med det faste personale. Dog med behørigt hensyntagen til, at du er studerende.

Øvrige oplysninger

Der er gode busforbindelser fra Aalborg. (X-bus 951 og rute 52) Fra rutebilsstationen er der ca. 5 minutters gang.

Der forventes relevant påklædning.

 


 

Uddannelsesplan for praktikperioderne, Social- og specialpædagogik

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

 

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed)

                                                                                    Primær:                        Sekundær:

  • Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                  

  • Skole- og fritidspædagogik                                                                                                  

  • Social- og specialpædagogik                                                                    

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

                                                       

1) Kreative udtryksformer.

2) Natur og udeliv.

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

4) Medier og digital kultur.

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

6) Social innovation og entreprenørskab.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.


 

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål,

Social- og specialpædagogik, 2. praktikperiode

Relation og kommunikation 

Praktikken retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

  1. Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- og færdighedsmålet?

 

  1. Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes læring?

kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samtale,

 

kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner,

Den studerende vil opnå kendskab til kommunikation via Tegn Til Tale og brugen af boardmakerbilleder. Da dette er vores forudsætning for kommunikation og relations dannelse til vores elever.

Endvidere er det vigtigt at være tydelig både i sin verbale og nonverbale kommunikation overfor eleverne. I vejledningstimerne vil den studerende få lejlighed til at drøfte observationer og sammen med sin vejleder fordybe sig i refleksion og selvrefleksion.

Den studerende vil i det daglige have en tæt kontakt, primært til elever i den gruppe han/hun er tilknyttet. Gennem daglige gøremål, positiv dialog med eleverne og pædagogiske aktiviteter vil den studerende få mulighed for at opnå relations dannelse. Herunder forudsættes det, at den studerende læser handleplaner og viser interesse for elevernes forskelligheder. Praktikvejleder støtter op om dette og vejleder den studerende når det gælder at skabe sig et overblik, over de problemstillinger der er til stede i den pågældende elevgruppe.

Det tilstræbes at den studerende deltager i minimum en skole/hjem-samtale. Derudover deltages der i den daglige dialog med forældre ved afhentning, samt med skolen i forbindelse med overlevering til SFO. Forinden kan der på vejledningstimerne være drøftet specielle forhold vedr. eleverne, således at vi sikre at det etiske aspekt er forstået og overholdt.

Den studerende må være opmærksom på at det kræver en særlig indlevelsesevne, at skabe relation til børn med opmærksomhedsforstyrrelser.

professionsetik og pædagogiske værdier,

 

 

analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber,

Den studerende vil sammen med praktikvejlederen tilrettelægge forløb/aktiviteter, hvor der vil blive lejlighed til at afprøve personlige kompetencer i forhold til udvikling, relation, samspil, etik og konfliktstof. Der vil være mulighed for at udveksle observationer, refleksioner og tanker i et godt og trygt arbejdsmiljø.

I vejledningstimerne vil der blive arbejdet med at få skabt overblik over den studerendes mål og metoder i den daglige funktion, ligesom der i en dialog vil blive udvekslet observationer og erfaringer fra dagligdagen.

Der vil desuden blive tale om direkte undervisning i forhold vi anser væsentlige for at arbejde på specialinstitution.

Vi forventer at den studerende i den daglige omgang med elever og kollegaer udviser nærvær og empati. Det er vigtigt at den studerende ligeledes øver sig i at indgå i tillidsfulde relationer. Der forventes også at den studerende er aktiv og opsøgende når det gælder om at erhverve sig viden og har lyst til at dele tanker og refleksioner med kollegaer og andre samarbejdspartnere, også i forbindelse med faglige møder. Der vil sandsynligvis forekomme særligt tilrettelagte forløb med TTT-kommunikation, brug af board maker og socialstories. Den studerende vil blive introduceret til Vestermarksskolens kultur og politikker.

Personalet på Vestermarkskolen har en anerkendende tilgang til eleverne, der bygger på faglig viden og forståelse for de samspilsrelationer de indgår i. Vi møder eleverne og familierne fordomsfrit og respektfuldt. Vort samarbejde med forældre og pårørende er basseret på tæt dialog i en forståelsesramme, der siger at forældrene er eksperter på lige netop deres barn.

Vi tilstræber at have et miljø, hvor der er trygt og godt at være. Det må også gerne være sjovt, i og med det er børn og unge vi arbejder med. Det er vigtigt med en vis portion humoristisk sans, som kan bidrage til aktivitet og nysgerrighed.

Vi arbejder med børn og unge, der i visse situationer udviser mangelende empati. De kan være udad reagerende og derfor er begrebet konflikthåndtering en del af de redskaber der er nødvendige i omgangen med dem.

Der kan i dagligdagen opstå tilspidsede situationer. Vi er meget opmærksomme på at være på forkant med disse hændelser og vi har god erfaring med afledningsmanøvre, som børnene reagerer positivt på. Når en fysisk konflikt er uundgåelig har vi beskrevne handleværktøjer i form af vedtagne politikker for magtanvendelse. Der vil efterfølgende blive kigget på det etiske aspekt, ligesom pædagogiske handleværktøjer diskuteres og vurderes.

På det praktiske plan deltager den studerende i situationer der fordrer forståelse for etik og omsorg, bl.a. når det gælder barnets/den unges personlige hygiejne.

Desuden vejledes der i brug af tekniske hjælpemidler, ligesom det er muligt at følge fysioterapeuters og ergoterapeuters arbejde på tæt hold.

konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd,

 

vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder

Eleverne på Vestermarkskolen er på mange måder forudsigelige og det modsatte når det gælder adfærd. Det handler om at kunne ”læse” eleven og handle ud fra en tæt relation. Ofte er det kun det personale der har den tætteste relation til barnet, der kan håndtere konfliktstof. Dette er et vilkår for alle ansatte.

Gennem vejledning og teamsamarbejde drøfter og reflekterer den studerende konkret konfliktstof, forebyggelse af konflikter, politikker for magtanvendelse og brug af skemaer til beskrivelse og dokumentation.

Vi henviser til Vesthimmerlands kommunes politik for voldsforebyggelse.

bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning i den socialpædagogiske praksis og

tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv og

 

I SFO lægger vi bl.a. vægt på at give eleverne oplevelser indenfor musiske, kreative og æstetiske områder. Den studerende vil være aktiv deltagende i forhold til disse aktiviteter. Vi giver plads til at den studerende kan fordybe sig i et pædagogisk forløb, i samråd med sin praktikvejleder. Den studerende orienterer om forløbet på SFO’ens personalemøder.

Vejleder vil være en støtte i forløbet og i vejledningstimerne vil alle aspekter i forløbet blive drøftet. Vejlederen kan medvirke til at afklare den studeredes relation til elevgruppen.

hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv.

 

vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring.

På Vestermarkskolen anvendes mange forskellige hjælpemidler. Den studerende vil blive inddraget i håndteringen bl.a. lifte, kørestole, walkere og forskellige typer af skinner.

I forhold til det kommunikative er både skole og SFO i konstant udvikling når det gælder brugen af iPads og PODD-bøger samt Tegn Til Tale (T-T-T)

Den studerende vil på baggrund af det tværfaglige samarbejde deltage i brugen af og undervisning i ovenstående.

En stor del af pædagogernes arbejde består i at motivere barnet til at gøre brug af sine hjælpemidler. Pædagogen arbejder her typisk i 1:1 kontakt, hvilken styrker voksen-barn forholdet og hermed skabes en tættere relation.

Angivelse af relevant litteratur:

”Sanseintegration hos børn” af A. Jean Ayres

”Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning” af Bo Hejlskov Elvén

Derudover vil vi anvise litteratur undervejs, henvise til vores bibliotek og vejlede om relevante artikler. Desuden er vidensdeling anvendt i det daglige samarbejde.

 

 


 

 

 

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål,

 

Social- og specialpædagogik, 3. praktikperiode

 

 

Samarbejde og udvikling

 

Praktikken retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

 

 

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

 

  1. Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- og færdighedsmålet?

 

  1. Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes læring?

 

 

institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser,

 

 

agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer,

Børnene og deres familier har én kontaktpædagog og -lærer tilknyttet der er ansvarlig for alle forhold, omkring barnet, der har tilknytning til skole og SFO.

 

Kontaktpersonerne har ansvaret for barnets udvikling og trivsel.

Samt yde vejledning til barnets forældre/pleje- og aflastningsfamilier. Der tilrettelægges relevante møder, netværksmøder, konsultative møder, supervision, i samarbejde med ledelsen. Den studerende orienteres om disse arbejdsgange og kan deltage på aftalte møder.

 

Vi erkender det faktum at barnet kan føle sig i en særlig situation ved at være tilknyttet en specialskole. Nogle af skolens elever har prøvet kræfter med den almindelige folkeskoles specialklasser, hvor de ofte har lidt nederlag på det personlige plan.

Vi arbejder ud fra det enkelte barns individuelle behov, men skal stadig tage afsæt i Vesthimmerlands kommunes målsætning for skolefritidsordninger.

Se følgende link:

 

https://www.vesthimmerland.dk/borger/barn/skole/maalsaetninger/maal-for-sfo/

 

Vi giver mulighed for at en af vejledningstimerne afholdes med SFO-lederne, som kan give overblik over organisationen.

 

Skolens øverste ledelse arbejder tæt sammen med lærere, pædagoger og øvrige samarbejdspartnere, med fokus på at løse opgaverne omkring eleverne og deres familier.

Dertil kommer en velfungerende administration og teknisk afdeling.

 

 

Det er vigtigt at den studerende ser SFO, som en helhed og derfor planlægges der med en rokering til de andre SFO-teams i kortere perioder.

 

Vi lægger vægt på at være en institution, der åbner sig mod omverdenen, og har i den forbindelse kontakt til flere af byens idrætsforeninger, med stor succes. Dette i tæt kontakt med Dansk Handicap Idræt-skolesport-Leg, Liv og Læring.

Den studerende vil få mulighed for at være deltagende indenfor sport, ude liv, leg, musik og bevægelse.

 

forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder,

 

 

foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet,

Vores teoretiske grundlag bygger på en anerkendende tilgang, bl.a. med udgangspunkt i ICDPs samspilstemaer.

Vi vægter kommunikation, selvstændighed og livsmestring.

 

tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde,

 

 

indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/ eller problemstillinger,

 

Den studerende vil være tilknyttet både skole og SFO, og indgår således i et dagligt professionelt samarbejde med flere faggrupper. Herunder: Lærer, Fysioterapeuter, ergoterapeuter (Børn I Bevægelse) og pædagogmedhjælpere.

 

 

opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende,

 

 

 

redegøre for egen faglighed,  opgaver og ansvar i et mangefacetteret samarbejde

Vi lægger vægt på at give den studerende mulighed for at øve sig i at fremlægge refleksioner, beskrivelser af aktiviteter, pædagogiske analyser, beskrivelser af kompetencemål samt faglige og personlige interesser.

Dette vil typisk finde sted på SFO’ens personalemøder og på teammøder.

 

forandringsprocesser og innovation

 

deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

 

På Vestermarkskolen er der rig mulighed for at den studerende kan planlægge, udføre og evaluere innovative tiltag både i forhold til en enkelt elev, en mindre gruppe eller for hele målgruppen. Praktikvejleder vil følge processen, i den omfang det er aftalt med den studerende, og vil yde vejledning, om nødvendigt.

 

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

 

 

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og

 

Vi arbejder med stor bevidsthed, når det gælder dokumentation og evaluering. SMTTE-modellen er den foretrukne didaktiske model her på stedet.

 

Vi opfordrer den studerende til at bruge egne eller vores didaktiske modeller som et dynamisk redskab.

 

førstehjælp.

 

udføre grundlæggende førstehjælp

Vestermarkskolens personale er til stadighed opdateret på førstehjælp. Alle medarbejdere skal have gennemført et 12 timers kursus, som hver andet år suppleres af et tre timers opfølgningskursus. Finder et sådant sted i praktikperioden forventes den studerende at deltage.

Angivelse af relevant litteratur:

 

”Sanseintegration hos børn” af A. Jean Ayres

”Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning” af Bo Hejlskov Elvén

Derudover vil vi anvise litteratur undervejs, henvise til vores bibliotek og vejlede om relevante artikler. Desuden er vidensdeling anvendt i det daglige samarbejde.

 

 

Side  af